Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

CO JE TO KOTEL?

Kotlem se rozumí zařízení umístěné mimo obytné místnosti, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce určené pro soustavu vytápění.

slovnicek_pojmu_1.png

CO JSOU TO KAMNA?

Kamny se rozumí zařízení umístěné v jedné nebo více obytných místnostech, v němž se spalováním paliv získává tepelná energie, která je předávána sáláním (tepelným zářením) a vzdušnou konvekcí (prouděním) do prostoru, případně z části i teplonosné látce určené pro soustavy vytápění.

slovnicek_pojmu_2.png

CO JE TO RODINNÝ DŮM?

Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely kotlíkových dotací považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Objekt musí být vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který musí být schopen plnit funkci hlavního zdroje vytápění. Tento původní kotel musí být ekologicky zlikvidován, nelze jej tedy ponechat jako doplňkový zdroj vytápění. Výměna kotle v jiných typech staveb (např. chaty) není podporována.

slovnicek_pojmu_3.png