Na co si dát pozor

Na co si dát pozor

Ve 3. vlně již nejsou podporovány kotle čistě na uhlí, kombinované kotle s ruční dodávkou paliva, ani automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
Rovněž není třeba realizovat mikro energetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy. Povinnou přílohou žádosti pro všechny žadatele je doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle.

 
 
 

CO MUSÍTE K ŽÁDOSTI DOLOŽIT?

Jednotlivé kraje si stanovují svá vlastní pravidla. Nutné je předložení minimálně těchto dokumentů:

 • Písemný souhlas spoluvlastníků domů (je-li jich více).
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti)
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle, tedy revize kotle – podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Doporučujeme žadatelům, aby ve svém kraji předem informovali o dalších povinných dokumentech.

na_co_si_dat_pozor_1.png

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ CHYBY?

V průběhu 1. výzvy se žadatelé dopouštěli při podávání žádostí mnohých chyb. Řadu z nich se v součinnosti s administrátory v krajích podařilo odstranit, přesto některé mohou vést až k nepřiznání dotace. Upozorňujeme na ty nejčastější.

 

V žádostech

 • Nemovitost, v níž se mění kotel, nesplňuje definici rodinného domu nebo zatížení nemovitosti zástavním právem.
 • Nedoložení fyzické žádosti, podání pouze elektronické žádosti.
 • Žadatel není vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti.
 • Nedoložená fotodokumentace nebo nejednoznačně průkazná fotodokumentace.
 • Původní kotel není kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, příp. se jedná o kamna.
 • Kotel je/byl v roce 2017 v provozu a žadatel nepředloží revizní zprávu.
 • Chybějící doklad o kontrole starého kotle, nahrazovaný čestným prohlášením.

Při realizaci

 • Původní kotel není nebo již byl zlikvidován a není fotodokumentace.
 • Kotel byl zlikvidován, ale doklad o likvidaci potvrdila neoprávněná osoba, např. dodavatelská firma.
 • Nepodporovaný typ zdroje tepla (není uveden v SVT seznamu). Seznam SVT.
 • V případě pořízení stacionárních kotlů na dřevo s ruční dodávkou paliva chybí instalace akumulační nádrže o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu daného kotle.

Při vyúčtování

 • Nedostatečný položkový rozpočet pro uznatelnost nákladů.
 • Předkládání příkazů k úhradě namísto dokladů prokazujících provedení úhrady (výpisy z účtů, historie transakcí).
 • Absence podpisu žadatele na kopiích bankovních výpisů o úhradě faktur, na finančním vyúčtování, na dokladu o likvidaci původního kotle.
 • Neoznačení faktur názvem a číslem projektu kraje.
 • Nedodržování povinnosti podrobného rozpisu způsobilých výdajů.
na_co_si_dat_pozor_2.png

CO JE DOBRÉ VĚDĚT?

Vaší povinností je zajistit kontrolu technického stavu a provozu otopných zařízení na pevná paliva s příkonem od 10 do 300 kW napojených na teplovodní okruh. První kontrola měla proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé 2 kalendářní roky. Seznam revizních techniků vede Asociace podniků topenářské techniky a Klastr Česká peleta.

na_co_si_dat_pozor_3.png